برنامه ها

و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر، و برخی را به عنوان شبان و معلّم، تا مقدسین را برای کار خدمت آماده سازند، برای بنای بدن مسیح، تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ شده، به بلندای کامل قامت مسیح برسیم.

(افسسیان ۴: ۱۱-۱۳)

 تعلیمی

تعالیم پستر کریس

 

امروز روز شماست برای معجزه

برنامه ویژه لاوورلد شما

امروز در نبوت

دیدن عیسی در هر کتاب از کتاب مقدس

اتصال پادشاهی

 

چهل روز روزه تفکر غلط

ازدواج امروز

شفا و معجزات

شهادت های شفای جاری

فضای معجزات

معجزات حقیقی امروز

مدرسه شفا

شفای امت ها

مکانی برای معجزات

سفرهای پژواک

مافوق طبیعی با سید رات

کلاسیک

گردهمایی های جهانی پستر بنی هین

تواریخ ایمان با دکتر اورال رابرتز

پیروزی امروز با دکتر موریس سِرِلو

کودکان

داستان های کتاب مقدس برای کودکان

لاوتونز