مکانی برای معجزات

برنامه مکانی برای معجزات به مجری گری دکتر ریچارد و لیندزی رابرتز بر قدرت دعا و آموزش کلام خدا، موعظه های ماندگار اورال رابرتز، موسیقی ستایشی و پرستشی، شهادت های معجزه، از جمله تماس های تلفنی، پخش ویدئویی، حضور مهمان ویژه، و تشویق ایمانداران به انجام «کارهای بزرگتر» تمرکز دارد.

درباره دکتر ریچارد رابرتز
 • ثروت و سعادتمندی در زندگی ما

 • مسائل مهم درباره ی ایمان

 • قدمهای دریافت معجزه

 • کاملیت زندگی

 • معجزات شگفت انگیز خدا

 • پایداری در ایمان

 • معجزات در هند

 • اقتدار نام عیسی

 • کارهای عظیم خداوند در هند

 • ایمانی برای راه رفتن روی آب

 • معجزه تبدیل آب به شراب

 • تمامیت ما در خدمت

 • شفا در بخشش

 • قدرت شگفت انگیز معجزات خدا

 • هفت اصل شفا

 • نجات و خودکشی

 • رابطه پارسایی و ایمان

 • دریافت آرامش