دیدن عیسی در هر کتاب از کتاب مقدس

با کمک دکتر مرلین هیکی عیسی را در عهد عتیق و عهد جدید بیابید.

خدا چنین اراده فرمود که بر ایشان آشکار سازد که این راز از چه جلال عظیمی در میان غیریهودیان برخوردار است، رازی که همانا مسیح در شماست، که امید جلال است”. (کولسیان باب ۱ آیه ۲۷)

اغلب ما می گوییم: “عیسی در عهد عتیق نیست” . یا «عیسی در عهد عتیق کیست؟» اما آیا می دانستید که بخش زیادی از عهد جدید از عهد عتیق نقل شده است؟

 اگر عهد عتیق را درک نکنید، چگونه می توانید عهد جدید را درک کنید؟ عیسی در تمام کتاب های کلام خدا وجود دارد. او کلامی است که باید در ما و از طریق ما نمایان شود. زیرا وقتی او را در قلب خود می پذیرید، کاملاً متحول کننده است.

درباره دکتر مرلین هیکی
 • قسمت اول

 • قسمت دوم

 • قسمت سوم

 • قسمت چهارم

 • قسمت پنجم

 • قسمت ششم

 • قسمت هفتم

 • قسمت هشتم

 • قسمت نهم

 • قسمت دهم

 • قسمت یازدهم

 • قسمت دوازدهم

 • قسمت سیزدهم

 • قسمت چهاردهم

 • قسمت پانزدهم

 • قسمت شانزدهم