چهل روز روزه تفکر غلط

چهل روز با روزه تفکر غلط پستر گریگوری دیکوا، به شما کمک می کند عادت های ذهن خود را ببینید!‌ افکاری که برای شما نیست اما در روحیه شما تاثیر می گذارند.

چندین سال پیش، خدا از پستر ” دیکوا ” خواست که آمریکا و کشورهای جهان را به ” روزه تفکر غلط ” دعوت کند. نه روزۀ خوردن ، بلکه روزه افکار سمی، باورهای محدود کننده و ذهنیت های شکست، همان چیزهایی که باعث شکست ما می شوند  و ما را اسیر گذشته یا دردمان می کنند.

از آن زمان، شهادت ها از سرتاسر دنیا سرازیر شد. اعتیاد از بین رفت، اضطراب متوقف شد، منابع مالی افزایش یافت، بدنها شفا یافتند ، خانواده ها ترمیم شدند، و خیلی چیزهای دیگر! این روزه برای غذا نیست بلکه روزه تفکرغلط است.

درباره پستر گریگوری دیکاو
 • روز ۱- روزه از نمی توانم تغییر کنم

 • روز ۲- روزه از احساس ناتوانی

 • روز ۳- روزه از من می ترسم

 • روز ۴- روزه از احساس دوست داشته نشدن

 • روز ۵- روزه از خوشبختی سخت پیدا میشود

 • روز ۶- روزه از احساس نگرانی

 • روز ۷- روزه از تمرکز بر مشکلات

 • روز ۸- روزه از این ممکن نیست

 • روز ۹- روزه از احساس قربانی بودن

 • روز ۱۰- روزه از احساس آزردگی

 • روز ۱۱- روزه از احساس افسردگی

 • روز ۱۲- روزه از افکار گذشته

 • روز ۱۳- روزه از به اندازه کافی انجام ندادم

 • روز ۱۴- روزه از من این شکلی ام

 • روز ۱۵- روزه از خدا از من دور است

 • روز ۱۶- روزه از کوته فکری

 • روز ۱۷- روزه از زندگی من خاص نیست

 • روز ۱۸- روزه از نمی تونم ترک کنم

 • روز ۱۹- روزه به اندازه کافی ندارم

 • روز ۲۰- روزه از سخته که مسیحی باشم!

 • روز ۲۱- روزه از نمیتوانم تغییر کنم

 • روز ۲۲- روزه از نمیتوانم خودم را ببخشم

 • روز ۲۳- روزه از نمیتوانم ترک کنم

 • روز ۲۴- روزه از نمیتوانم احساساتم را کنترل کنم

 • روز ۲۵- روزه از خدا دیگران را برکت میدهد نه من

 • روز ۲۶- روزه از احساس میکنم گیر افتادم

 • روز ۲۷- روزه از احساس میکنم تنها هستم

 • روز ۲۸- روزه از زمان ترسناکی برای زندگی کردن هست

 • روز ۲۹- روزه از من احساس استرس دارم

 • روز ۳۰- روزه از مشکل من چیست؟

 • روز ۳۱- روزه از احساس خشم میکنم

 • روز ۳۲- روزه از چطور از این فقدان راحت شوم

 • روز ۳۳- روزه از خدا از ما عصبانی است

 • روز ۳۴- روزه از اوضاع بهترنمیشود، بدتر میشود

 • روز ۳۵- روزه از من احساس میکنم خسته شدم

 • روز ۳۶- روزه نگرش منفی

 • روز ۳۷- روزه از احساس گناه میکنم

 • روز ۳۸- روزه چرا خدا جلوی این رو نمیگیرد

 • روز ۳۹- روزه از این خیلی دیر است

 • روز ۴۰- روزه از من محدود هستم