فضای معجزات با پستر کریس

پستر کریس اویاکیلمه در سراسر جهان به خاطر حساسیتشان نسبت به حرکت روح القدس معروف است، و این در هیچ کجا به اندازه همایش های بزرگی که او به طور منظم انجام می دهد، مشهود نیست.

ترکیبی از ستایش پر از مسح، موعظه کلام خدا و یقین بی چون و چرا به این امر که عیسای خداوند، امروز هم شفا و نجات می دهد که این فضایی برای معجزات ایجاد می کند و منجر به تجلی شگفت انگیزی از حضور و قدرت روح القدس می شود. 

انواع و اقسام شفاها اتفاق می‌افتد، کورها بینا می‌شوند، ناشنوایان می‌شنوند، لنگان راه می‌روند و زندگی در یک لحظه با شفای خدا و دعای پستر کریس تغییر می‌کند. 

این برنامه های پرقدرت را تماشا کنید، ایمان خود را به کار بگیرید و انتظار دریافت معجزات را در زندگی تان داشته باشید.

درباره پستر کریس اویاکیلمه
 • عیسی دیروز و امروز و تا ابد همان است

 • قدرت نام عظیم عیسای مسیح

 • معجزات شگفت انگیز خدا

 • قدرت قیام عیسای مسیح

 • اراده خدا به کامیابی ما

 • مثل عیسی زندگی کنید

 • نجات در نام عیسای مسیح

 • عیسی، راه و راستی و حیات

 • قدرت ایمان برای دریافت معجزات

 • شفا و آزادی در نام عیسی

 • کارهای معجزه آسای مسیح

 • خدمت عیسی یک جریان بی پایان

 • تو را یک چیز کم است

 • ماموریت بزرگ (متی ۲۸: ۱۸-۲۰)

 • اقتدار اخراج ارواح

 • خیلی اوقات گناهان باعث بیماریها هستند

 • عیسی، نامی برتر از تمامی نام ها

 • خدا همیشه میخواد ما خوب باشیم!