اتصال پادشاهی

پخش تلویزیونی ” اتصال پادشاهی ” حقیقت تغییر دهنده زندگی کلام خدا را به بیش از ۲۰۰ کشور در سراسر جهان می رساند.

پستر جنسن فرنکلین از فناوری روز استفاده می کند تا ماموریت بزرگ را در سطح بی سابقه ای انجام دهد. هر قسمت از برنامه این امکان را فراهم میکند که خبرخوش به ۲.۳ میلیارد بیننده برسد.

درباره جنسن فرنکلین
  • برنامه اول

  • برنامه دوم

  • برنامه سوم

  • برنامه چهارم

  • برنامه پنجم

  • برنامه ششم

  • برنامه هفتم

  • برنامه هشتم

  • برنامه نهم