داستان های کتاب مقدس برای کودکان

در این مجموعه داستان های کتاب مقدس به زبان ساده برای کودکان بیان شده است.  

 • داستان پیدایش

 • داستان نوح

 • داستان برج بابل

 • داستان ابراهیم

 • داستان قربانی کردن اسحاق

 • داستان عیسو و یعقوب

 • داستان تغییر نام یعقوب به اسرائیل

 • داستان یوسف

 • داستان موسی

 • داستان خروج قوم اسرائیل از مصر

 • داستان دیوار اریحا

 • داستان شمشون و دلیله

 • داستان روت

 • داستان سموئیل

 • داستان شائول اولین پادشاه اسرائیل

 • داستان داوود و جُلیات

 • داستان داوود پادشاه

 • داستان سلیمان

 • داستان ایلیا

 • داستان عاموس

 • داستان هوشع

 • داستان میکا

 • داستان اشعیا

 • داستان ارمیا

 • داستان حزقیال

 • داستان زکریا

 • داستان یونس

 • داستان هابیل و قابیل

 • داستان دانیال

 • داستان استر

 • داستان عیسی - بخش اول

 • داستان عیسی - بخش دوم

 • داستان معجزات عیسی

 • داستان شفاهای عیسی

 • داستان صلیب عیسی