پیروزی امروز

 

زمانی که دکتر” موریس سرلو ” تحت یک مسح ِ شگفت انگیز کلام خدا را تعلیم می دهند آماده باشید تا خداوند شما را به سطح جدیدی از ایمان و درک روحانی ببرد. 

دکتر سرولو پیام‌های گشایشی پویای روحانی را ارائه می دهند و سطح جدیدی از دعای جنگ روحانی استراتژیک را آموزش می‌دهند تا ایمان شما بیشتر بنا شود. 

در حالیکه تا تا آمدن عیسی به تشکیل ارتشی برای خدا در میان ملت ها ادامه می دهیم این برنامه را تماشا کنید و برکت بگیرید.

درباره دکتر موریس سرلو
  • برنامه اول

  • برنامه دوم

  • برنامه سوم

  • برنامه چهارم

  • برنامه پنجم

  • برنامه ششم

  • برنامه هفتم

  • برنامه هشتم

  • برنامه نهم