تعالیم پستر کریس

اشتیاق دیدن دستیابی مردان و زنان سراسر جهان به دانش زندگی برتر در مسیح عیسی باعث شده که دکتر پستر کریس اویاکیلمه به میلیون ها نفر کمک کرده تا زندگی پیروزمندانه و هدفمند را با کلام خدا تجربه کنند.

خدمت تعلیمی او ایمان را در قلبهای بسیاری در بدن مسیح تقویت میکند و به هر یک از آنها بینش الهی نسبت به فضایل و واقعیت های مسیحی می دهد.

تعالیم پستر کریس برنامه ای یک ساعته از پیام‌های برگزیده است که طراحی شده تا شما را وارد مصاحبتی نجات بخش ، شفابخش و تغییر دهنده زندگی با عیسی کند، و به شما نشان دهد در مسیح چه کسی هستید و زمانی که در مشارکت عهد با او قدم می‌زنید وارث چه چیزهایی می باشید.

 

درباره پستر کریس اویاکیلمه
 • هفت برکت شگفت انگیز انجیل

 • آشکار شدن خدا توسط کلام

 • هفت کاربرد موثر کلام

 • قوت گرفتن از کلام

 • هفت اعتراف از پایداری ایمان

 • هفت اعتراف عالی از وجهه ی محکم ما

 • کلام برای فرزندان خداست

 • دستاوردهای زندگی از طریق کلام

 • ایمان و امید

 • کلام و زندگی مسیحی

 • ایمان برای بشارت انجیل

 • پنج حقیقت اثربخش روحانی

 • هفت جلال از پادشاهی خداوند

 • هفت فضیلت برای ثمردهی مداوم

 • هفت حقیقت زندگی برتر

 • سه هدیه کتاب مقدس

 • درک و فهم کلام

 • قدرت ایمان

 • یقیین به کلام خدا

 • اثرات کلام خدا

 • درک کلام انجیل

 • فیض خداوند

 • سادگی تعالیم کلام خدا

 • انجیل مسیح

 • اهمیت کلام

 • شناخت عیسی

 • عیسی، واسطه بین خدا و انسان

 • مسیحیت و حضور مسیح

 • عیسی پسر خدا

 • شناخت خدا و ایمان به او

 • عیسی خدای جسم پوشیده

 • پنج برکت در نام عیسی

 • عیسی بعنوان خدا و انسان

 • عیسی، صورت خدای نادیده

 • زندگی عیسی

 • میراث مسیح

 • جایگاه عیسی

 • معنای مسیح

 • عیسی کیست؟

 • نجات در نام عیسی

 • پدر، پسر، روح القدس

 • روح حکمت

 • قلمروی روحانی

 • خدمت روح القدس

 • نَفَسِ حیات

 • شناخت روح القدس

 • عطایای روح القدس

 • سکونت روح القدس

 • عطایا و فیض

 • روح خدا در ما، بر ما و با ما

 • دنیای روحانی

 • دعا به زبانها

 • پنطیکاست

 • روح القدس شخص سوم تثلیث

 • اهمیت بشارت کلام

 • خبر خوش نجات

 • حیات تازه در مسیح

 • اعتراف، اصل دریافت نجات

 • ماهیت پیام عیسی

 • مشارکت با خدا

 • هفت هدیه خداوند در مسیح

 • هفت عامل زندگی سالم

 • رابطه خدا با انسان

 • کلیسا

 • دانش کامل ازحکمت روحانی

 • ارتباط با خدا از طریق دعا

 • به کارگیری کلام خدا

 • ابزاررسیدن به هدف

 • ما در مسیح

 • تجهیز خدمت خادمین 

 • اطاعت در مسیحیت

 • مسیحیت واقعی

 • مسح

 • حضور خدا

 • ما به عنوان فرزندان خدا

 • دعا

 • تعالیم دعا

 • زندگی مسیحی

 • قدرت و پیگیری هدف -۱

 • قدرت و پیگیری هدف -۲

 • قدرت و پیگیری هدف - ۳

 • تعالیم برکت

 • تعالیم زندگی الهی

 • نکات تعلیمی دعا

 • زندگی برتر- بخش اول

 • زندگی برتر- بخش دوم

 • رشد و بلوغ در مسیحیت

 • ارتباط با زندگی مسیحی

 • مشارکت