امروز در نبوت

در برنامه امروز در نبوت به پستر بنی هین ملحق شوید. پستر بنی در این برنامه وقایع امروزی را در پرتو نبوت کلام خدا بررسی می کنند و اتفاقات مهم امروز را از دریچه حقیقت کلام خدا مورد توجه قرار می دهند.

شما خواهید آموخت که چرا ما درزمان های آخر یعنی قبل از آمدن عیسی زندگی می کنیم و چگونه می توانید اتفاقاتی که اخیراً تجربه کرده ایم را با تقویم نبوتی کلام خدا تفسیر کنید تا برای آنچه در راه است بهتر آماده شوید.

از سیاست گرفته تا اقتصاد تا وضعیت کلیساها و رویدادهای پیرامون قون اسرائیل، تقریباً هر روز نشانه‌های جدیدی به ما میدهد که زمان کوتاه است و خبرخوش باید با فوریت بی‌سابقه‌ای به جهان رسانده شود. 

تماشا کنید، بیاموزید و عمل کنید تا سهم خود را در تسریع بازگشت خداوندمان انجام دهید.

درباره پستر بنی هین
 • قسمت اول - ۲۰۲۳

 • قسمت دوم - ۲۰۲۳

 • قسمت سوم - ۲۰۲۳

 • قسمت جهارم - ۲۰۲۳

 • قسمت پنجم - ۲۰۲۳

 • قسمت ششم - ۲۰۲۳

 • قسمت اول - ۲۰۲۲

 • قسمت دوم - ۲۰۲۲

 • قسمت سوم - ۲۰۲۲

 • قسمت جهارم - ۲۰۲۲

 • قسمت پنجم - ۲۰۲۲

 • قسمت ششم - ۲۰۲۲

 • قسمت هفتم - ۲۰۲۲

 • قسمت هشتم - ۲۰۲۲

 • قسمت نهم - ۲۰۲۲

 • قسمت دهم - ۲۰۲۲

 • قسمت یازدهم - ۲۰۲۲

 • قسمت دوازدهم - ۲۰۲۲

 • قسمت سیزدهم - ۲۰۲۲

 • قسمت چهاردهم - ۲۰۲۲

 • قسمت پانردهم - ۲۰۲۲

 • قسمت اول - ۲۰۲۱

 • قسمت دوم - ۲۰۲۱

 • قسمت سوم - ۲۰۲۱

 • قسمت جهارم - ۲۰۲۱

 • قسمت پنجم - ۲۰۲۱

 • قسمت ششم - ۲۰۲۱

 • قسمت هفتم - ۲۰۲۱

 • قسمت اول - ۲۰۲۰

 • قسمت دوم - ۲۰۲۰

 • قسمت سوم - ۲۰۲۰

 • قسمت جهارم - ۲۰۲۰

 • قسمت پنجم - ۲۰۲۰

 • قسمت ششم - ۲۰۲۰

 • قسمت هفتم - ۲۰۲۰

 • قسمت هشتم - ۲۰۲۰