ازدواج امروز

مجریان ” ازدواج امروز ”  نویسنده و سخنران محبوب “پستر جیمی ایوانز” و همسرش ” کارن”  می باشند. ” پستر جیمی ” نویسنده کتاب های ” ازدواج روی صخره” ، ” چهار قانون عشق ” و ” ازدواج مبتنی بر نقاط قوت ” است.

درباره پستر جیمی و کارن ایوانز
 • نقش پول در ازدواج امروز

 • خدا و پول در ازدواج امروز - قسمت اول

 • خدا و پول در ازدواج امروز - قسمت دوم

 • خدا و پول در ازدواج امروز - قسمت سوم

 • راز اشتیاق پایدار در ازدواج امروز - قسمت اول

 • راز اشتیاق پایدار در ازدواج امروز - قسمت دوم

 • بخشش در ازدواج امروز

 • عشق پایدار در ازدواج امروز

 • پیدا کردن هدف در ازدواج امروز

 • موفقیت در ازدواج امروز

 • موانع صمیمیت در ازدواج امروز

 • یکی شدن در ازدواج امروز

 • آزادی کامل ذهن در ازدواج امروز

 • غلبه بر دلسردی و افسردگی در ازدواج امروز